BANGKOK TRAMPOLINE PARK: จองเวลากระโดด

Get Your Jump Time Tickets Online Now!

Bangkok Indoor Trampoline Park

ช่วงเวลากระโดดปกติ

60 นาทีของเวลากระโดด: ฿290

120 นาทีของเวลากระโดด: ฿350

สามารถจองเวลากระโดดครั้งละหนึ่งชั่วโมงเพื่อเข้าใช้บริการในลานแทรมโพลีน

Rockin Jump Trampoline Park Bangkok Jump Time

The Ultimate Jumping Experience

นโยบายการยกเลิก – ต้องขออภัยที่การจองของคุณไม่สามารถคืนเป็นเงิน แต่สามารถนำไปใช้เพื่อจองเวลาในวันอื่นๆ แทนได้

  • ผู้ใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อเซ็นต์ใบยินยอมทางออนไลน์ก่อนทุกครั้ง หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีผู้ปกครองจำเป็นต้องเป็นคนเซ็นต์ใบยินยอมให้กับคุณกรุณากรอกใบยินยอมออนไลน์ให้ครบถ้วน เมื่อคุณอยู่ในระบบของเราแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ใบยินยอมครั้งต่อๆ ไป เพราะระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลของคุณจนครบ 1 ปีนับจากวันที่เริ่มเซ็นต์ใบยินยอม
  • กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที
  • กรณีที่คุณมาล่าช้ากว่าเวลานัดหมาย เราจำเป็นต้องยกเลิกเวลาการนัดหมายของคุณ และมอบเวลาให้กับผู้ที่รอใช้บริการในลำดับถัดไป
  • เพื่อความปลอดภัยของคุณ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องกระโดดโดยใช้ถุงเท้ากันลื่น Rockin’ Socks เท่านั้น ราคาถุงเท้า 95 บาท ต่อคู่ สำหรับลูกค้าที่มา 5 คนขึ้นไป ราคาถุงเท้าลดเหลือ 75 บาทต่อคู่
Bangkok Rockin Jump Trampoline Park Front Desk

Sign the Bangkok Rockin’ Jump Waiver

In order to save time when you arrive, you may fill out and sign your liability waiver in advance.